Oduzimanje vozačke dozvole 2022

sadržaj

Oduzimanje vozačke dozvole je kazna koja prati najteže prekršaje na putu. ”Zdrava hrana blizu mene” govori kako tačno ne treba voziti 2022. godine, da ne izgubite važan dokument

U situaciji sa oduzimanjem prava upravljanja automobilom u Federaciji 2022. godine, do sada nije bilo značajnijih promjena. Kazne i dalje prijete vozačima koji grubo ili sistematski krše pravila saobraćaja, te dužnicima. Vrijedi napomenuti da je u aprilu 2018. godine u zemlji usvojen novi zakon koji predviđa zabranu upravljanja automobilom osumnjičenima ili optuženima za krivično djelo.

Ko može oduzeti pravo kontrole

Samo sudija može oduzeti vozačku dozvolu. Službenik saobraćajne policije ima pravo da sačini zapisnik o upravnoj kazni. Može se osporiti na sudu. Ukoliko se ne slažete sa argumentima uposlenog, morate u napomeni protokola naznačiti – „Ne slažem se“, – objašnjavaju za „KP“ advokat Anastasia Nikishina.

Drugim riječima, službenik saobraćajne policije pokreće odluku o potrebi oduzimanja vozačke dozvole 2022. godine. U njegovu nadležnost spada samo izvršenje dokumenata za ustupanje predmeta na sud, ali ne i oduzimanje vozačke dozvole. Rješenje o lišenju prava upravljanja automobilom donosi sud kao glavnu ili dodatnu kaznu. Napominjemo da se za prekršaje koje su zabilježile nadzorne kamere, kazna uopće ne primjenjuju.

Koliko dugo se vozaču može zabraniti da vozi?

U skladu sa komentarom na čl. 32.7 Zakona o upravnim prekršajima Federacije, period lišenja posebnog prava ne može biti kraći od mjesec dana i duži od dvije godine. Međutim, prema uslovima iz stava 3 člana 32.7, period lišenja posebnog prava počinje narednog dana od dana isteka roka ranije primenjene administrativne kazne. Dakle, ako sud oduzme prava vozaču koji je već bio lišen prava, odbrojavanje novog roka će početi tek nakon isteka prve kazne. Tako, u izuzetnim slučajevima, vozač može biti lišen prava na duži period, jednak doživotnom.

Zašto možete izgubiti vozačku dozvolu

Oduzimanje prava predviđa nekoliko članova Zakona o upravnim prekršajima Federacije. U nastavku slijedi neiscrpna lista najčešćih prekršaja, kategoriziranih prema dužini kazne.

Lišavanje do 3 meseci predviđa dio 1.1 člana 12.1 za ponovnu vožnju vozila koje nije uredno registrovano. Ista kazna povlači prekršaj iz 2. dijela člana 12.2 za upravljanje automobilom bez državnih registarskih oznaka ili sa izmijenjenim brojevima.

Do 6 mjeseca predviđaju oduzimanje prava iz 4. i 5. člana 12.9 za prekoračenje brzine za 60 do 80 km/h, odnosno više od 80 km/h. Sličnom kaznom prijeti i prekršiocima člana 12.10 za napuštanje željezničkog prelaza sa zatvorenom ili zatvarajućom barijerom, ili sa zabranom saobraćajne signalizacije. Možete izgubiti prava na šest mjeseci zbog povrede dijela 3 člana 12.12 zbog ponovnog prolaska kroz zabranjeni semafor; stav 4 člana 12.15 za preticanje u suprotnoj traci; kao i prema članu 12.16 za vožnju jednosmjernim putem u suprotnom smjeru od toka.

Do 1 godine prekršioci dela 4 člana 12.2 koji voze automobil sa očigledno lažnim brojevima rizikuju da izgube svoja prava.

Do 1,5 godine prema članu 12.5, vozači koji instaliraju bljeskalice i njihove simulatore (na primjer, stroboskopa) mogu biti suspendovani iz vožnje. Ista kazna je predviđena članom 12.27 za učesnike u nesreći koji su napustili lice mesta.

Lišavanje na period od 1,5 do 2 godine definisano za prekršioce člana 12.8, vožnju u alkoholisanom stanju.

Važno je

Od jula 2022. godine izvršene su važne izmjene u krivičnom i administrativnom zakonu. Reč je o prekršiocima koji su više puta zatečeni da voze automobil u pijanom stanju, iako su im već oduzeti vozačka dozvola.

Prema administrativnom članu 12.7 Zakona o upravnim prekršajima („Upravljanje vozilom od strane vozača koji nema pravo da upravlja vozilom“), ako je vozač koji je lišen prava ponovo zatečen u vožnji tokom godine, on će biti kažnjen novčanom kaznom od 50-100 hiljada rubalja. ili obavezan rad u trajanju od 150-200 sati.

Ako takav vozač bude zatečen u vožnji po treći put, prekršaj će se smatrati krivičnim djelom. Ovdje možete dobiti kaznu do 200 hiljada rubalja, 360 sati obaveznog rada, pa čak i sjediti u koloniji do godinu dana.

Još jedna novina je član 264.3 Krivičnog zakona Federacije („Upravljanje vozilom od strane lica lišenog prava upravljanja vozilom i podvrgnuto administrativnoj kazni ili ima krivični dosije“). Njegova suština je da ako se „obespravljena osoba“, čija su prava ranije oduzeta zbog krivičnog djela, ponovo uhvati u vožnji, sada može biti kažnjena novčanom kaznom do 300 hiljada rubalja, obaveznim radom do 480 sati, i dati dve godine zatvora. Zakon predviđa i oduzimanje automobila takvom nasilniku. 

Kako saznati period oduzimanja vozačke dozvole

Odbrojavanje, prema objašnjenjima saobraćajne policije, počinje danom stupanja na snagu sudske odluke. Nakon izdavanja, vozačka dozvola mora se predati saobraćajnoj policiji u roku od 3 dana. Ukoliko vozač to nije učinio, kazna se produžava u skladu sa stavom 2. člana 32.7. Dakle, odbrojavanje perioda lišenja počinje tek nakon predaje vozačke dozvole ili prijema zahtjeva za njen gubitak.

Kako predati potvrdu saobraćajnoj policiji

Pretpostavlja se da će vozačka dozvola biti predata jedinici kojoj se šalje kopija sudskog naloga. Međutim, ovaj uslov nije direktno propisan zakonom. Dakle, ako je rješenje o oduzimanju prava donio sud u mjestu prebivališta, a vozač je udaljen hiljadama kilometara, zakon ne zabranjuje predaju potvrde drugoj jedinici. Ako zaposleni u jedinici saobraćajne policije u stvarnom mjestu prebivališta odbiju da prihvate potvrdu i izdaju pismenu potvrdu, prava se mogu poslati istoj jedinici preporučenom poštom sa opisom priloga i povratnicom.

Kako vratiti vozačku dozvolu

Prema članu 32.6, da bi vratio dozvolu, vozač mora položiti test poznavanja saobraćajnih pravila i platiti sve kazne. Test uključuje samo teorijski test. Istovremeno, ispit možete položiti unaprijed, nakon pola roka oduzimanja prava utvrđenog od strane suda.

Šta još možete izgubiti pravo da vozite auto

Još u januaru 2016. godine stupile su na snagu izmjene i dopune “O izmjenama i dopunama Federalnog zakona “O izvršnom postupku” i pojedinih zakonskih akata Federacije”. Izmjenama se proširuje spisak radnji izvršenja koje izvršitelj vrši u odnosu na dužnike. Konkretno, za neplaćanje novčanih kazni ili alimentacije utvrđena je mogućnost privremenog ograničenja dužnika u korišćenju posebnog prava na upravljanje vozilima. Ograničenje važi dok se uslovi ne ispune u potpunosti ili dok se ne pojave drugi razlozi za njegovo ukidanje.

U aprilu 2018. godine stupio je na snagu zakon kojim se uvodi nova mjera zabrane za osobe osumnjičene ili optužene za krivično djelo – „zabrana određenih radnji“. Prema novom članu 105.1 Krivičnog zakonika, sud posebno može odrediti zabranu upravljanja automobilom ili drugim vozilom ako je krivično djelo povezano sa kršenjem saobraćajnih pravila i pravila upravljanja vozilima.

Trajanje zabrane zavisi od težine krivičnog dela. Za laku i umjerenu težinu zabrana se može izreći do 12 mjeseci, za teška krivična djela do 24 mjeseca, a za posebno teška krivična djela do 36 mjeseci. Odbrojavanje roka, kao iu slučaju kršenja saobraćajnih pravila, počinje od dana donošenja odluke suda.

Odluku o određivanju mjere zabrane donosi sud nakon razmatranja zahtjeva istrage. Okrivljenom ili osumnjičenom vozačku dozvolu oduzima istražitelj, istražitelj ili sud. Dokument se prilaže krivičnom predmetu i čuva se kao njegov dio do ukidanja zabrane. Budući da je „zabrana određenih radnji“, u stvari, svojevrsna preventivna mjera, Savezna služba za izvršenje krivičnih sankcija je dužna da kontroliše izvršenje sudskih odluka.

Između ostalog

Od 2022. godine planirano je da se počne koristiti brzi alkotest za vozače.

Ako inspektori saobraćajne policije sumnjaju u prisebnost vozača, ali nisu dovoljni da počnu proceduru „pročišćavanja“ uz pomoć alkometra, inspektor može ponuditi vozaču da koristi preliminarnu ekspresnu metodu. Vozač može odbiti provjeru, a to neće povlačiti nikakve pravne posljedice. Ali u ovom slučaju inspektor će morati sastaviti akt o suspenziji od vožnje. Nakon toga, vozač će morati "puhati u cijev" ili otići u medicinsku ustanovu. Prema riječima šefa saobraćajne policije Mihaila Černikova, ova inovacija će vam samo omogućiti da ne gubite vrijeme na dovršetku procedure medicinskog pregleda. Ako analiza pokaže da je vozač priseban, moći će se krenuti dalje bez formalizacije ikakvih administrativnih procedura.

Dolazak ekspres uređaja za brzo otkrivanje pijanih vozača očekuje se 2022. godine. 

Ostavite odgovor